Nauka w naszej katedrze

Osiągnięcia

Ważniejsze zrealizowane ostatnio prace naukowe skupiają się (lecz nie ograniczają) na: wykorzystaniu nieliniowych pomiarów impedancyjnych w badaniach korozyjnych, w szczególności rozwoju techniki pomiaru chwilowych widm impedancyjnych (DEIS) oraz mikroskopii impedancyjnej, wykorzystanie elektrochemicznej spektroskopii harmonicznej w badaniach korozyjnych. Pracownicy Katedry zostali wielokrotnie uhonorowani nagrodami lub stypendiami naukowymi przez najwyższe władze szczebla centralnego i wojewódzkiego, a także Rektora PG.

Obszar zainteresowań

Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu i kinetyki procesów korozyjnych, zastosowanie nowoczesnych technik elektrochemicznych w badaniach korozyjnych, monitorowanie i diagnostyka procesów korozyjnych, badania elektrochemiczne i selekcja pod względem własności antykorozyjnych nowych materiałów, powłokowe technologie ochrony przed korozją, inhibitorowe systemy ochrony przed korozją, rola mikrostruktury w inicjacji procesów korozyjnych

Oferta badań podstawowych

Katedra prowadzi szeroką działalność usługową w zakresie badań podstawowych, realizując współpracę i wykonując zlecenia w oparciu o najwyższej klasy aparaturę naukowo-badawczą. Na wyposażeniu Katedry znajdują się narzędzia umożliwiające analizę powierzchni, zarówno w skali nano- jak i w skali makro: mikroskopie SEM, AFM, STM, techniki spektroskopowe XPS, AES, UPS, EDX, Ramana, elipsometria. Na wyposażeniu Katedry znajdują się ponadto najnowsze potencjostaty/galwanostaty renomowanych firm AutoLAB i Gamry, a także inna aparatura do pomiarów elektrochemicznych i EQCM.