Dydaktyka

Informacje ogólne

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej należy do grupy najlepszych, posiadających kategorię A wydziałów chemicznych w Polsce. Na tym wydziale od lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia rozwijana jest nauka o korozji i ochronie przed korozją metali i stopów. W ostatnich latach coraz powszechniej w praktyce inżynierskiej wykorzystywane są polimery i kompozyty, szkła i ceramika techniczna, beton i żelbeton. Niesłabnące jest wykorzystanie drewna i papieru. W związku z tym, korozja nabrała innego bardziej ogólnego znaczenia. Wychodząc na przeciw nowym wyzwaniom, w Politechnice Gdańskiej zorganizowano nową, szeroką ofertę dydaktyczną.

Kierunki kształcenia

Na Wydziale Chemicznym a tym samym w Katedrze prowadzone są zajęcia systemem dwustopniowym tzn. I stopień studia 3,5 letnie inżynierskie, i II stopień studia 5 letnie magisterskie. Katedra w swojej działalności statutowej przygotowuje absolwentów do pracy w szerokiej dziedzinie związanej z ochroną przed korozją. Katedra poza statutową działalnością dydaktyczną prowadzi Studium Podyplomowe Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych oraz kursy dla zakładów pracy z zakresu ochrony przed korozją.

Specjalizacje

Obecnie, na Katedrze realizowany jest proces dydaktyczny w zakresie trzech kierunków studiów. Specjalizacja Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych realizowana jest na kierunku studiów Technologia Chemiczna. Specjalizacja Inżynieria Korozyjna prowadzona jest na kierunku studiów Inżynieria Materiałowa, natomiast specjalizacja Konserwacja i Degradacja Materiałów realizowana jest na kierunku studiów o tej samej nazwie.

Inżynieria korozyjna: Studia pierwszego stopnia obejmują podstawy fizykochemii metali i stopów oraz charakterystyki roztworów różnowęzłowych i międzywęzłowych wraz z diagramami fazowymi ze szczególnym uwzględnieniem diagramu żelazo-węgiel. Na bazie wiedzy z zakresu własności mechanicznych, wytrzymałości oraz teorii pasmowej ciała stałego omawiane są podstawy elektrochemicznych procesów elektrodowych oraz podstawy korozji w odniesieniu do metalurgii. Przedstawiane są podstawy elektrochemiczne procesów korozyjnych oraz ogólne podstawy technologii ochrony przed korozją, monitorowania i diagnostyki korozyjnej. Na studiach drugiego stopnia szczegółowo omawiany jest proces korozji ogólnej, szczelinowej, selektywnej, wżerowej, naprężeniowej, pękanie korozyjne, erozja i kawitacja. Przedstawiane są metody oceny zagrożenia korozyjnego oraz technologie ochrony w warunkach różnych procesów korozyjnych. Ważnym elementem nauczania jest projektowanie systemów ochrony elektrochemicznej i powłokowej, nadzór i inspekcja systemów ochrony przed korozją, typy sensorów korozyjnych i zasady projektowania systemów monitorowania korozyjnego. Absolwent kierunku inżynieria korozyjna przygotowany jest do uzyskania kwalifikacji inspektora i projektanta prac korozyjnych oraz samodzielnej pracy w zakresie korozyjnej selekcji materiałów ich użyteczności.

Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych: Studia pierwszego stopnia obejmują podstawy teorii pasmowej metali, opis kryształów jonowych, kowalencyjnych i metalicznych. Omawiane są struktury krystalograficzne metali i ich tlenków oraz termodynamika ciała stałego. Równowagowe procesy elektrochemiczne przedstawiane są w odniesieniu do równowagowych procesów chemicznych. Kinetyka procesów elektrochemicznych dyskutowana jest w odniesieniu do kinetyki procesów chemicznych. Na bazie teorii ogniw elektrochemicznych charakteryzowane są procesy korozyjne, kontrola korozyjna oraz podstawy technologii ochrony przed korozją. Na studiach drugiego stopnia szczegółowo omawiana jest korozyjność gleby, wody i atmosfery oraz chemiczne i elektrochemiczne metody jej oceny. Szczegółowo charakteryzowany jest proces i warunki przebiegu korozji ogólnej, szczelinowej, selektywnej, wżerowej, naprężeniowej, pękania korozyjnego, erozji i kawitacji. Dobór inhibitorów korozji, umiejętność projektowania ochrony inhibitorowej i kontroli jej efektywności jest ważnym elementem procesu dydaktycznego. Przedstawiamy metody projektowania, nadzoru i inspekcji systemów ochrony elektrochemicznej wraz z cyfrowym raportowaniem parametrów pracy. Omawiane są zasady doboru i kontroli systemów powłokowych oraz chemiczna charakterystyka żywić, pigmentów rozpuszczalników i rozcieńczalników. Metody inspekcji powłok organicznych i wykładzin chemoodpornych wraz z projektowaniem prac wykonawczych. Absolwent kierunku technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych przygotowany jest do uzyskania kwalifikacji inspektora i projektanta prac korozyjnych. Posiada wiedzę o chemicznej budowie materiałów wykorzystywanych w ochronie przed korozją i ich ograniczeniach aplikacyjnych.

Kompetencje absolwenta

Absolwenci kończący specjalizacje na Katedrze są poszukiwanymi pracownikami w energetyce, przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, w gospodarce wodno-ściekowej, w przemyśle spożywczym, przemyśle stoczniowym i chemicznym. Absolwenci zatrudniani sa w galwanizerach, w muzeach i biurach projektowych. Atrakcyjne, praktyczne wykształcenie przygotowuje do zawodu w zakresie technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i konserwacji materiałów. Najzdolniejszym absolwentom studiów magisterskich oferowane są studia doktoranckie

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych są nowoczesną oferta dydaktyczną, dedykowaną do inżynierów pracujących w różnych jednostkach gospodarczych. Trwa on dwa semestry. Celem studiów jest przekazanie najnowszych informacji z zakresu korozji i ochrony przed korozją. Oferta dydaktyczna obejmuje: podstawy korozji, metaloznawstwo korozyjne, inżynierię korozyjną, monitorowanie i diagnostykę. W zależności od zainteresowań uczestników Studia Podyplomowe ukierunkowane są na ochronę powłokową lub elektrochemiczne metody ochrony przed korozją.

Aktualnie trwa nabór na Studia Podyplomowe 2014/2015. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem.

Formularz osobowy i podanie

Regulamin studiów podyplomowych

Kursy

Certyfikat DNV

Certyfikat uznania Ministra Infrastruktury i Rozwoju
(załącznik nr1 do certyfikatu)

 

Kurs Inspektorów Powłok Malarskich 

Formularz zgłoszeniowy do kursu

Dzienni Ustaw / program szkolenia

 


 

Kurs Inspektorów Ochrony Elektrochemicznej

Dziennik Ustaw / program kursu

 

W ciągu roku realizowane są cztery kursy. Nabór jest ciągły, a szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Katedry.